Aktualności

Chętnie kupimy słomę konopną oraz podpiszemy umowy na skup w 2024 roku!

Warunki:

  • Ilość wysiewu nasion 50 kg/ha
  • Kolor słomy to lekko szary - nie może być zielona
  • Belowanie musi odbywać się jesienią - najlepiej październik
  • Kupimy bele okrągłe lub kwadratowe - okrągłe bele prosimy związywac siatką
  • Średnica łodygi maks. 11 mm (łodygi grubszymi niż 11 mm nie nadają się do użytku.)
  • Średnia długość cięć łodyg: min 60 cm - max 1 m (Rozdrobnione lub nieobcięte łodygi są bezużyteczne.)
  • Wilgotność: 12%
  • Mokra słoma oraz bele z mokrymi plamami NIE będą przyjmowane
  • Bele z chwastami NIE będą przyjmowane

Ceny konopi roszonych o wilgotności 12% na zbiór 2023

  • od 140 do 180 €/t - transport po stronie dostawcy. Ostateczna cena ustalana jest po wcześniejszej ocenie jakości słomy.

Stawka VAT w wysokości 0% przy zarejestrowanym VAT UE. Partnerem umownym jest firma Hanffaser Uckermark eG, Brussower Allee 88 a, DE-17291 Prenzlau, Niemcy.

Prosimy nie próbować ścinać słomy listwą tnącą lub kosiarką.

Informacja: biuro@wloknokonopii.pl


Informacje dla kontrahentów

Przetwórca (Hanfaser Uckermark eG) na podstawie sporządzonej umowy, zobowiązuje się kupić od rolników zbiory słomy konopnej przez niego osiągnięte na wskazanych powierzchniach. Zbiory te, muszą być zebrane i dostarczone przez rolników do fabryki w Prenzlau. Koszt transportu leży po stronie rolnika.

Prowadzenie uprawy możliwe jest na powierzchniach, dla których możliwe jest uzyskanie dopłat (w rozumieniu dopłat do powierzchni i do przetwórstwa).

Zbiory

Zbiory zostaną zakupione przez firmę Hanffaser Uckermark eG od rolników niezależnie od wielkości zebranych zbiorów z oznaczonych powierzchni rolnych w okresie od żniw (jesień) do dnia 31 grudnia danego roku. O ile zebrany materiał jest suchy i nie zabrudzony, a baloty wolne są od piasku i kamieni.

Waga balotu słomy nie powinna by mniejsza niż 200 kg.


Długość

Długość łodygi nie mogą wynosić mniej niż 60 cm i więcej niż 1 m. Po cięciu łodyg na polu ściernisko nie może by krótsze niż średnio 10 cm powyżej poziomu gruntu. Należy za wszelką cenę unikać wyrywania (szarpania) roślin. Należy za wszelką cenę unika obracania pokosu na polu.


Jakość słomy

Jakość słomy ustalana jest w chwili dostawy osobno dla każdej dostawy według koloru słomy. Zielona słoma z zielonymi łodygami jest bezwartościowa. Również słoma bardzo ciemna uznawana będzie za bezwartościową. Pożądanym kolorem słomy jest kolor siwy. Pod żadnym pozorem nie można magazynować ściśniętych bali pod gołym niebem. Jeśli jednak paździerz zabarwia się już na szaro bądź wykazuje znaczne ciemne miejsca, to taki materiał należy z zasady uznać za przesuszony i jest nie dobry. Materiał, w którym włókna (z całości łodygi) można rozrywać gołymi rękoma jest bezużyteczny; w takim przypadku jakość zostanie wyceniona na kwotę 0 €.


Do oceny koloru jako kryterium wysuszenia, dodatkowo wpływ na cenę za słomę ma ocena grubości łodygi. Ustalenie ceny łodygi przebiega w sposób następujący:

wartość łodygi * cena ze względu na kolor.

Ustalenie grubości łodygi następuje w balocie. Wszystkie baloty oceniane będą poprzez ogląd zewnętrzny. Dla każdego balotu wybrana będzie najgrubsza widoczna łodyga. Z ilości każdorazowo najgrubszych łodyg w każdym balocie wyciągana będzie średnia. Ta średnia to „maksymalna grubość łodygi dIa danego wsadu".

Ocena zawartości chwastów - maksymalnie 2%. Rolnik zabiera własny koszt baloty zawierające dużą ilość chwastów czy ciał obcych. Piasek i kamienie uznawane są jako pogorszenie jakości zbioru. Zaleca się jak najmocniej ściskać baloty, by ograniczyć koszty transportu i magazynowania.

Poziom wilgotności słomy konopnej zgniatanej w baloty przy słonecznej pogodzie i niezmoczonej po zgnieceniu nie powinna przekraczać 20%. W jesiennej mgle poziom wilgotności szybko wzrasta do 25%. Małe opady (łącznie do 5mm) po ściśnięciu balotów, podnoszą wilgotność słomy, nie czynią jednak zbioru bezużytecznym. Pomiar następuje przy założeniu, że poziom pozostałej wilgotności nawet przy suchych warunkach pogodowych i bez sztucznego suszenia nie może spaść poniżej 12%. Przetwórca w ciągu kliku miesięcy od dostawy mierzy zmiany wagowe wzorcowego balotu stojącego w suchym otoczeniu.

Schneiden mit Blücher II Schwadriffel mit HEM 210

Pressen des Hanfstrohs

schließlich wird das Hanfstroh zur Fabrik gebracht unter Dach über den Winter gelagert

Marszalek Decyzia S1 Marszalek Decyzia S2